Uzņemšanas kārtība Jūrmalas Valsts ģimnāzijas īstenotajās izglītības programmās

UZŅEMŠANA 1. KLASĒ

Uzņemšana 1. klasēRīkojums par uzņemšanu 1. klasē

Iesniegums uzņemšanai 1. klasē

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 7. KLASĒ 2021./2022. MĀC. G.

Iesniegums uzņemšanai 7. klasē

Izglītības programmas (23011111) mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 7. klašu iestājpārbaudījumu norises kārtība

Dokumentu iesniegšana uz 7. klasi no 1. jūnija līdz 3. jūnijam.

Iestājpārbaudījums 3. jūnijā.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10. KLASĒ 2022./2023. MĀC. G.

uznems_10_kl_2022_plakats jvg_piedava_kartina

 
Prasības vispārējās vidējās izglītības ieguvei

Iesniegums uzņemšanai 10. klasē

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 10. klašu iestājpārbaudījumu norises kārtība

Informācija skolēnu vecākiem!

Saskaņā ar LR MK 28.02.2012. noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” 5. p. „lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.”

JVĢ administrācija