UZŅEMŠANA 1. KLASĒ

1_kl_2021Iesniegums uzņemšanai 1. klasē

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 7. KLASĒ 2021./2022. MĀC. G.

Iesniegums uzņemšanai 7. klasē

Izglītības programmas (23011111) mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Dokumentu iesniegšana uz 7. klasi no 1. jūnija līdz 5. jūnijam.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10. KLASĒ 2021./2022. MĀC. G.

Prasības vispārējās vidējās izglītības ieguvei

Iesniegums uzņemšanai 10. klasē

Reģistrācija iestājpārbaudījumam n0 1. jūnija līdz 8. jūnijam šeit.

Dokumentu iesniegšana no 14. jūnija līdz 16. jūnijam.

Informācija skolēnu vecākiem!

Saskaņā ar LR MK 28.02.2012. noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” 5. p. „lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.”

JVĢ administrācija