UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 7. KLASĒS 2019./2020. māc. g.

Iesniegums 7. klasei

Iesniegums 7. klasei par 2. svešvalodas maiņai uz vācu valodu

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10. KLASĒS 2019./2020. māc. g.

Iesniegums 10. klasei

Informācija skolēnu vecākiem!

Saskaņā ar LR MK 28.02.2012. noteikumu Nr.149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” 5. p. „lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz izglītības iestādes vadītājam adresētu iesniegumu.”

2019./2020. māc. gadā, stājoties 7. klasē, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, skolēns var mainīt 2. svešvalodu – krievu valodu uz vācu valodu.

JVĢ administrācija