Uzvārds, vārds Amats/-i
Taranda Ieva skolas direktors
Annuškāne Liāna direktora vietnieks, skolotājs (informātika, datorika)
Bērziņa Signe direktora vietnieks, skolotājs (angļu valoda, interešu izglītība)
Grūbe Gerda skolas direktora vietnieks
Liepa Laila direktora vietnieks, skolotājs (ķīmija)
Šustiņa Andžela direktora vietnieks, skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
France Jana izglītības metodiķis, skolotājs (ģeogrāfija)
Āboliņa Jolanta speciālais pedagogs, skolotājs (sākumskola, pagarinātā dienas grupa)
Baumane Sandra skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Belte Kristīne izglītības metodiķis
Bērziņš Sandis skolotājs (datorika)
Brikmane Dace skolotājs (mūzika, interešu izglītība)
Briņķe Maija bibliotekārs
Buls Gunārs skolotājs (Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture)
Butāne Ludmila skolotājs (sports, interešu izglītība)
Cimdiņa Kristīne izglītības metodiķis
Cvetkova Ineta skolotājs (angļu valoda)
Dambure Monta skolotājs (vizuālā māksla, interešu izglītība)
Ernestsone Aiva skolotājs (sākumskola)
Frīdenberga Daina skolotājs (mūzika, interešu izglītība), izglītības metodiķis
Glazirina Līvija skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Gurdiša Marīte skolotājs (bioloģija)
Hmeļņicka Laura skolotājs (bibliotekārs, interešu izglītība, pagarinātā dienas grupa)
Imbovica Solveiga skolotājs (sākumskola)
Jablonska Ingūna skolotājs (matemātika)
Jablonska Madara skolotājs (matemātika)
Jansone Dace skolotājs (matemātika)
Joelsone Kristīne skolotājs (angļu valoda)
Kagainis Mārtiņš skolotājs (publiskā uzstāšanās, multimediju komunikācija)
Kalnciema Baiba izglītības psihologs, skolotājs (interešu izglītība)
Karole Benita skolotājs (latviešu valoda, literatūra, interešu izglītība)
Kleine – Pētersone Inese skolotājs (mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas)
Komarova Ilze skolotājs (sākumskola, pagarinātās dienas grupa)
Koroļkova Kristīne izglītības metodiķis
Kraģe Indra sociālās pedagogs, skolotājs (angļu valoda, spāņu valoda, karjeras konsultants)
Krauksts Kaspars skolotājs (sports, sports un veselība)
Krutskiha Santa izglītības metodiķis
Ķirse Ligita skolotājs (matemātika)
Liepa Mārtiņš skolotājs (sports, sports un veselība)
Liepiņa Gunta skolotājs (angļu valoda, sākumskola)
Lipste Anda skolotājs (ķīmija, bioloģija, dabaszinības)
Lotovina Elīna skolotājs (krievu valoda)
Ludāne Ineta izglītības metodiķis
Lukošus Rebeka skolotājs (vizuālā māksla)
Matuzānis Jānis skolotājs (fizika, ekonomika)
Mieze Sigita skolotājs (sākumskola)
Močāne Sabīne izglītības metodiķis
Mozgire Mārīte skolotājs (vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas)
Ošiņa Mārīte skolotājs (latviešu valoda, literatūra, ētika)
Ozoliņa Maija koncertmeistars, interešu izglītības skolotājs
Paegļkalne Ilze skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Pliene Inese skolotājs (krievu valoda)
Pļaviņa Indra pagarinātās grupas skolotājs
Pokromoviča Ina skolotājs (dabaszinības, ģeogrāfija)
Priekule Inita skolotājs (sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture)
Puriņš Atis skolotājs (interešu izglītība)
Riekstiņš – Maure Gaidis skolotājs (fizika)
Saliņa Ineta skolotājs (vācu valoda)
Saltā Sandra skolotājs (interešu izglītība, pagarinātās dienas grupa)
Sila Solvita skolotājs (angļu valoda), izglītības metodiķis
Sirmā Rita skolotājs (mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītība)
Slišāne Leila skolotājs (latviešu valoda, matemātika, ētika, mājturība un tehnoloģijas)
Solovejs Mikus skolotājs (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, Latvijas vēsture, pasaules vēsture)
Strauts Kristaps skolotājs (mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas)
Šimkus Maira skolotājs (interešu izglītība)
Širina Inese skolotājs (sākumskola), izglītības metodiķis
Šmidhens Jānis skolotājs (informātika, datorika)
Švīgere Mārīte skolotājs (psiholoģija)
Tālzeme Ineta skolotājs (sākumskola)
Umbraško Dace skolotājs (skatuves māksla, interešu izglītība)
Valdmane Inese skolotājs logopēds
Valere Sandra skolotājs (sākumskola)
Vilerte Sintija skolotājs (latviešu valoda, literatūra, kulturoloģija)
Zaķe – Cimža Gundega skolotājs (tehniskā grafika, dizains un tehnoloģijas)
Zandovska Dace skolotājs (matemātika)
Žitkova Nataļja izglītības metodiķis