Uzvārds, vārds Amats/-i
Taranda Ieva skolas direktors
Annuškāne Liāna direktora vietnieks, skolotājs (informātika)
Bērziņa Signe direktora vietnieks, skolotājs (angļu valoda, interešu izglītība)
Grūbe Gerda skolas direktora vietnieks
Liepa Laila direktora vietnieks izglītības jomā, skolotājs (ķīmija)
Šustiņa Andžela direktora vietnieks, skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Sproģe Modra izglītības metodiķis, skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Āboliņa Jolanta speciālais pedagogs, skolotājs (ētika, mūzika, pagarinātā dienas grupa)
Baumane Sandra skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Belte Kristīne izglītības metodiķis
Bērziņš Sandis skolotājs (informātika)
Bilzonis Zigurds skolotājs (interešu izglīt.)
Brikmane Dace skolotājs (mūzika, interešu izglītība)
Briņķe Maija bibliotekārs, skolotājs (matemātika)
Brūvele Anita skolotājs (bioloģija)
Buls Gunārs skolotājs (vēsture, politika un tiesības)
Burve Daina skolotājs (vācu valoda)
Butāne Ludmila skolotājs (sports, interešu izglītība)
Cimdiņa Kristīne izglītības metodiķis
Cisa Dace skolotājs (ētika, sociālās zinības)
Cvetkova Ineta skolotājs (angļu valoda)
Dambure Monta skolotājs (vizuālā māksla, interešu izglītība)
Ernestsone Aiva skolotājs (latviešu valoda, literatūra, matemātika, dabaszinības)
France Jana skolotājs (ģeogrāfija), izglītības metodiķis
Frīdenberga Daina skolotājs (mūzika, interešu izglītība), izglītības metodiķis
Glazirina Līvija skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Gulbe Līga skolotājs (angļu valoda, interešu izglītība)
Hmeļņicka Laura skolotājs (bibliotekārs, interešu izglītība, pagarinātā dienas grupa)
Imbovica Solveiga skolotājs (latviešu valoda, matemātika)
Jablonska Ingūna skolotājs (matemātika)
Jansone Dace skolotājs (matemātika)
Jefremova Zaiga skolotājs (pagarinātā dienas grupa)
Joelsone Kristīne skolotājs (angļu valoda)
Kalnciema Baiba izglītības psihologs, skolotājs (interešu izglītība)
Komarova Ilze skolotājs (latviešu valoda, matemātika, literatūra, ētika)
Koroļkova Kristīne izglītības metodiķis
Kraģe Indra sociālās pedagogs, skolotājs (angļu valoda, interešu izglītība)
Krauksts Kaspars skolotājs (sports)
Krutskiha Santa izglītības metodiķis
Ķirse Ligita skolotājs (matemātika)
Liepiņa Gunta skolotājs (angļu valoda, latviešu valoda)
Inese Kleine – Pētersone skolotājs (mājturība un tehnoloģijas)
Lipste Anda skolotājs (ķīmija, bioloģija, dabaszinības)
Lotovina Elīna skolotājs (krievu valoda)
Ludāne Ineta izglītības metodiķis
Matuzānis Jānis skolotājs (fizika, ekonomika)
Mieze Sigita skolotājs (latviešu valoda, matemātika)
Mozgire Mārīte skolotājs (vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas)
Ošiņa Mārīte skolotājs (latviešu valoda, literatūra, ētika)
Paegļkalne Ilze skolotājs (latviešu valoda, literatūra)
Paožole Inita skolotājs (mājturība un tehnoloģijas)
Petrovska Irēna skolotājs (bioloģija)
Pļaviņa Indra skolotājs (matemātika, dabaszinības), pedagogs karjeras konsultants
Pliene Inese skolotājs (krievu valoda)
Pokromoviča Ina skolotājs (dabaszinības, ģeogrāfija)
Puriņš Atis skolotājs (interešu izglītība)
Reinkaite Vēsma skolotājs (dabaszinības)
Riekstiņš Jānis skolotājs (fizika, mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika)
Saltā Sandra skolotājs (interešu izglītība, pagarinātā dienas grupa)
Solvita Sila skolotājs (angļu valoda), izglītības metodiķis
Sīpola Līga pedagogs karjeras konsultants
Sirmā Rita skolotājs (mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītība)
Skangale Lilija skolotājs (Latvijas, pasaules vēsture, interešu izglītība)
Slišāne Leila skolotājs (latviešu valoda, matemātika, ētika, mājturība un tehnoloģijas)
Solovejs Mikus skolotājs (Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, Latvijas, pasaules vēsture, interešu izglītība)
Šimkus Maira skolotājs (interešu izglītība)
Širina Inese skolotājs (matemātika, sociālās zinības), izglītības metodiķis
Šmidhens Jānis skolotājs (informātika, datorika)
Švīgere Mārīte skolotājs (psiholoģija)
Timofejeva Tatjana izglītības psihologs
Umbraško Dace skolotājs (skatuves māksla, interešu izglītība)
Urbacāns Andris izglītības metodiķis
Valere Sandra skolotājs (angļu valoda, matemātika)
Vilerte Sintija skolotājs (latviešu valoda, literatūra, kulturoloģija), izglītības metodiķis
Zandovska Dace skolotājs (matemātika)
Zīle Sabīne izglītības metodiķis
Žitkova Nataļja izglītības metodiķis