Sandra Rone Asociētā profesore, doktora grāds pedagoģijā, direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Smaidīte Egle Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, direktora vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Laila Liepa Augstākā pedagoģiskā, dabas zinātņu maģistra grāds ķīmijā, direktora vietniece, ķīmijas skolotāja.
Modra Sproģe Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja, direktora vietniece.
Liāna Annuškāne Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, direktora vietniece, informātikas skolotāja. Jūrmalas informātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Ramona Liepiņa – Krauja Augstākā pedagoģiskā, karjeras konsultante, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) skolotāja.
Agris Andžāns Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, latviešu valodas un literatūras skolotājs.
Signe Bērziņa Augstākā pedagoģiskā, koncertmeistare.
Zigurds Bilzonis Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, fotomākslas pulciņa vadītājs.
Iveta Blaua Augstākā pedagoģiskā, sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē, psiholoģijas skolotāja.
Maija Briņķe Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, bibliotekāre, matemātikas skolotāja.
Anita Brūvele Augstākā pedagoģiskā, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, bioloģijas skolotāja, vides pētnieku pulciņa vadītāja.
Gunārs Buls Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, vēstures, politikas un tiesību skolotājs. Ģimnāzijas vēstures un politikas skolotāju metodiskās komisijas vadītājs.
Daina Burve Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, vācu valodas skolotāja.
Ludmila Butāne Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, sporta skolotāja, vispārējās fiziskās sagatvotības pulciņa vadītāja.
Ineta Cvetkova Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, angļu valodas skolotāja.
Vineta Čiževska Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, sporta skolotāja.
Monta Dambure Augstākā pedagoģiskā, vizuālās mākslas skolotāja.
Anita Feldmane Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, vēstures un ģeogrāfijas skolotāja.
Jana France Augstākā pedagoģiskā, dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā, ģeogrāfijas skolotāja. Jūrmalas ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Daina Frīdenberga Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, mūzikas skolotāja, kora, vokālā ansambļa vadītāja.  Jūrmalas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Līvija Glazirina Augstākā pedagoģiskā, latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Ingūna Jablonska Augstākā pedagoģiskā, dabas zinātņu maģistra grāds matemātikā, matemātikas  skolotāja.
Ina Jēkabsone Augstākā, maģistra grāds pedagoģijā, profesionālais maģistra grāds, grāmatvedības, komerczinību pamatu skolotāja.
Kristīne Joelsone Augstākā, maģistra grāds, angļu valodas skolotāja.
Baiba Kalnciema Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, izglītības psihologs. Itāļu valodas pulciņa vadītāja.
Žanna Kļava Augstākā pedagoģiskā, tautas deju pulciņa vadītāja.
Indra Kraģe Augstākā pedagoģiskā, sociālais pedagogs, angļu valodas skolotāja, spāņu valodas pulciņa vadītāja.
Rodrigo Kronbergs Augstākā pedagoģiskā, informātikas un datorikas skolotājs.
Vija Ķezbere Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotāja.
Ligita Ķirse Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, matemātikas skolotāja.
Anda Lipste Augstākā pedagoģiskā, sociālais pedagogs, ķīmijas skolotāja, ķīmijas pulciņa vadītāja.
Elīna Lotovina Augstākā pedagoģiskā, filoloģijas maģistra grāds filoloģijā, krievu valodas skolotāja. Jūrmalas krievu valodas un literatūras, krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Jānis Matuzānis Augstākā pedagoģiskā, fizikas, ekonomikas, tirgzinību skolotājs. Jūrmalas ķīmijas un fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs.
Irēna Petrovska Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds vides pedagoģijā, bioloģijas, veselības mācības skolotāja. Ģimnāzijas dabaszinātņu skolotāju metodiskās komisijas vadītāja,  Jūrmalas bioloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Tatjana Razživina Augstākā pedagoģiskā, humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā, krievu valodas skolotāja.
Vēsma Reinkaite Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, dabaszinību skolotāja.
Jānis Riekstiņš Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, mājturības un tehnoloģiju, fizikas  un rasēšanas skolotājs. Jūrmalas mājsaimniecības, mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītājs.
Solvita Sila Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds tulkošanā un terminoloģijā, angļu valodas skolotāja. Jūrmalas angļu, vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Ģimnāzijas svešvalodas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja.
Lilija Skangale Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, vēstures, sociālo zinību skolotāja, ģimnāzijas muzeja vadītāja, novadpētniecības pulciņa vadītāja.
Valts Šķepasts Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, politikas un tiesību skolotājs.
Andžela Šustiņa Augstākā pedagoģiskā, direktora vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja.  Ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas vadītāja. Jūrmalas latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Dace Umbraško Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds pedagoģijā, teātra mākslas pulciņa vadītāja.
Sintija Vilerte Augstākā pedagoģiskā, mākslas zinātņu maģistra grāds kultūras teorijā un vēstures specialitātē, latviešu valodas un literatūras, kulturoloģijas skolotāja. Jūrmalas vēstures, filozofijas, politikas un tiesību, kulturoloģijas, sociālo zinātņu un ētikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.
Dace Zandovska Augstākā pedagoģiskā, profesionālais maģistra grāds, matemātikas skolotāja. Ģimnāzijas matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja, Jūrmalas matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.