Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Reģ. Nr. 2919902697, Nod. Reģ. Nr. 90000051487
Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011
Tālr. 67735930, tālr./fakss 67735842
e-pasts: jvg@edu.jurmala.lv, www.jvg.lv

 

2012. gada 30. janvārī                                                                                                                                            Nr. 29 Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 2. punktu
Fizisko personu datu aizsardzības likumu

Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība.

           1. nodaļa. Vispārīgie jautājumi.

 1. Kārtība nosaka Jūrmalas Valsts ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) izglītojamā personas datu aizsardzības ievērošanas noteikumus un nosacījumus likumīgai datu apstrādei Ģimnāzijā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām (turpmāk – likums) un citiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – kārtība).

          2.  Ģimnāzijas rīcībā esošie izglītojamo personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu Ģimnāzijas funkcijas. Visi izglītojamo personas dati tiek aizsargāti, ievērojot ikviena Satversmes 96.pantā nostiprinātās tiesības uz personas privātumu.

          3.  Kārtības ievērošana attiecas uz visiem Ģimnāzijas darbiniekiem, kuri saistīti ar izglītības iestādes funkciju nodrošināšanu un saskarsmi ar izglītojamo personas datiem.

          4.  Saskaņā ar likumu uz izglītojamo personas datu apstrādi ir attiecināmi šādi termini:

Datu subjekts — Ģimnāzijas izglītojamais, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Datu subjekta piekrišana — pilngadīga Ģimnāzijas izglītojamā vai nepilngadīga Ģimnāzijas izglītojamā likumiskā pārstāvja brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru viņš atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši pārziņa sniegtajai informācijai;

Personas dati — jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu Ģimnāzijas izglītojamo;

Personas datu apstrāde — jebkuras ar izglītojamo personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu;

Personas datu apstrādes sistēma — jebkādā formā fiksēta strukturizēta personas datu kopa, kas ir pieejama, ievērojot attiecīgus personu identificējošus kritērijus;

Personas datu operators — pārziņa pilnvarota persona, kas veic izglītojamo personas datu apstrādi pārziņa uzdevumā;

Personas datu saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek izpausti izglītojamā personas dati;

Sensitīvi personas dati — izglītojamo personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, kā arī sniedz informāciju par personas veselību;

Pārzinis — Ģimnāzija, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par izglītojamo personas datu apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību;

Trešā persona — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, izņemot datu subjektu, nepilngadīga izglītojamā likumisko pārstāvi, Ģimnāziju vai personas, kuras tieši pilnvarojusi Ģimnāzija.

 

2.nodaļa. Izglītojamo personas datu drošības pasākumi.

 

          5.  Ģimnāzija nodrošina izglītojamo personas datu aizsardzību, katrai personas datu apstrādei izvirzot noteiktu un skaidru datu apstrādes mērķi.

          6.  Izglītojamo personas dati var tikt izmantoti tikai likumīgam un iepriekš noteiktam mērķim, kas saistīts ar Ģimnāzijas funkciju izpildi. Ģimnāzijas direktors ir atbildīgs par šādu mērķu noteikšanu un īstenošanu (kā arī kontroli) personīgi un ar Ģimnāzijas personāla starpniecību. Izglītojamo personas dati nevar tikt izmantoti komerciāliem, politiskiem un citādiem mērķiem, kas nav saistīti ar izglītības funkcijas nodrošināšanu, ja nav saņemta datu subjekta piekrišana.

          7.  Izglītojamo personas datu apstrādē tiek ievērots proporcionalitātes princips, kas paredz, ka Ģimnāzijai ir tiesības apstrādāt tikai tādus datus, kas nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai.

          8.  Izglītojamo personas datu apstrādes ilgums ir saistīts ar noteiktu personas datu apstrādes mērķi. Datu uzglabāšana pēc noteiktā mērķa sasniegšanas nav atļauta, izņemot gadījumu, ja Ģimnāzijas direktors ir noteicis pamatotu nepieciešamību šādu datu saglabāšanai.

          9.  Ģimnāzijas direktors nodrošina izglītojamo personas datu drošību, proti, nodrošina datu konfidencialitāti un to nenokļūšanu trešo personu nelikumīgā rīcībā. Jebkuriem izglītojamo personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarots atbildīgais darbinieks, ja viņa darba pienākumi ir saistīti ar noteikto datu apstrādi.

        10.      Papildus šīs kārtības 9.punktam Ģimnāzijas direktors ir atbildīgs, ka izglītojamo personas dati netiek sagrozīti, bojāti un tiem nepiekļūst tiem nepilnvarotas personas.

        11.      Lai nodrošinātu izglītojamo personas datu aizsardzību, Ģimnāzijā ieviesti šādi papildus drošības pasākumi:

11.1. telpām – ugunsdrošības pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību izglītības iestādē;

11.2. informācijas tehnoloģijām un datiem: rezerves kopijas, uzstādīta antivīrusu programmatūra, regulāra tehnisko paroļu maiņa.

 

3.nodaļa. Izglītojamo datu apstrādes pamatprincipi.

 

        12.      Ikvienam Ģimnāzijas izglītojamam ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

        13.      Personas datu apstrāde ir atļauta tikai Ģimnāzijas likumisko funkciju īstenošanai saskaņā ar Ģimnāzijas nolikumu un tikai tad, ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

13.1. ir datu subjekta (pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja) piekrišana;

13.2. datu apstrāde nepieciešama Ģimnāzijai savu noteikto funkciju veikšanai;

13.3. datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu izglītojamā vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;

13.4. datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai izglītojamā personas dati ir nodoti Ģimnāzijai;

13.5. datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot izglītojamā pamattiesības un brīvības, realizētu Ģimnāzijas likumiskās intereses.

        14.      Lai aizsargātu skolēna intereses, Ģimnāzija nodrošina:

14.1. godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi;

14.2. personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;

14.3. tādu izglītojamā personas datu glabāšanas veidu, kas izglītojamo ļauj identificēt attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;

14.4. izglītojamā personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi.

        15.      Sensitīvo izglītojamo personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad:

15.1. datu subjekts (pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis) ir devis rakstveida piekrišanu savu sensitīvo datu apstrādei;

15.2. personas datu apstrāde ir nepieciešama ārstniecības vajadzībām, veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai;

15.3. personas datu apstrāde ir nepieciešama sociālās palīdzības sniegšanai un to veic sociālās palīdzības pakalpojumu sniedzējs;

15.4. personas datu apstrāde ir nepieciešama statistiskiem pētījumiem, ko veic Centrālā statistikas pārvalde;

15.5. personas datu apstrāde ir nepieciešama, pildot valsts pārvaldes funkcijas vai veidojot likumā noteiktās valsts informācijas sistēmas.

 

4.nodaļa. Izglītojamā tiesības.

 

        16.      Iegūstot izglītojamā personas datus, Ģimnāzijai ir pienākums sniegt izglītojamam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) šādu informāciju, ja vien tā jau nav datu subjekta (vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja) rīcībā:

16.1. pārziņa un personas datu operatora nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

16.2. paredzētais personas datu apstrādes mērķis un pamatojums.

        17.      Pēc datu subjekta (papildus arī pēc likumiskā pārstāvja, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) pieprasījuma pārzinim ir pienākums sniegt arī šādu informāciju:

17.1. iespējamie personas datu saņēmēji;

17.2. izglītojamā tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus.

        18.      Šīs kārtības 16. un 17.punkta nosacījumi netiek piemēroti, ja normatīvie akti pieļauj veikt izglītojamā personas datu apstrādi, neatklājot tās mērķi.

        19.      Ja personas dati nav iegūti no izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, Ģimnāzijai ir pienākums, ievācot vai pirmo reizi izpaužot šādus personas datus trešajām personām, sniegt datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) šādu informāciju:

19.1. pārziņa un personas datu operatora nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

19.2. paredzētais personas datu apstrādes mērķis.

        20.      Pēc datu subjekta (papildus arī pēc likumiskā pārstāvja, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) pieprasījuma pārzinim ir pienākums sniegt arī šādu informāciju:

20.1. iespējamie personas datu saņēmēji;

20.2. personas datu kategorijas un datu ieguves avots;

20.3. datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus.

        21.      Šīs kārtības 19. un 20.punkta nosacījumi netiek piemēroti, ja:

21.1. normatīvie akti paredz personas datu apstrādi, neinformējot par to datu subjektu;

21.2. apstrādājot personas datus zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem pētījumiem vai Latvijas nacionālā arhīva fonda veidošanai, datu subjektu informēšana prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama.

        22.      Papildus šīs kārtības 16.-21.punktā minētajām tiesībām datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā. Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu.

        23.      Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) ir tiesības pieprasīt arī šādu informāciju:

24.1. pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

24.2. personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids;

24.3. datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;

24.4. personas datu ieguves avots, ja vien normatīvie akti neaizliedz šīs ziņas izpaust;

24.5. automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi.

        24.      Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. Ja datu subjekts (papildus arī likumiskais pārstāvis, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) var pamatot, ka izglītojamā personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, Ģimnāzijas pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību vai pārkāpumu un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas apstrādātos datus.

        25.      Datu subjektam (papildus arī likumiskajam pārstāvim, ja datu subjekts ir nepilngadīgs) ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt rakstveidā pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu.
5.nodaļa. Izglītojamo personas dati pēc to veidiem un to apstrādes nosacījumi.

 

        26.      Izglītojamā personas kodu apstrādā (izmanto), ja to nosaka normatīvie akti vai ir datu subjekta piekrišana un ja personas koda apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu noteiktu izglītojamā personas datu apstrādes mērķi.

        27.      Izglītojamā personas fotogrāfiju izmantošana Ģimnāzijas dokumentos, informatīvajos materiālos, iekšējā Ģimnāzijas avīzē, interneta mājas lapā, publiska to izmantošana Ģimnāzijas telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir informēti datu subjekti (pilngadīgi izglītojamie vai nepilngadīgu izglītojamo vecāki) un nav saņemti iebildumi par fotogrāfiju izmantošanu norādītājam mērķim.

        28.      Izglītojamā datu apstrāde Ģimnāzijas interneta vietnēs ir pieļaujama, ievērojot datu tehniskās drošības nosacījumus. Katrs lietotājs ir tiesīgs piekļūt tikai tiem datiem, kas attiecas uz viņu vai saistīts ar viņa darba pienākumiem. Izglītojamā vecākiem ir aizliegts piekļūt citu izglītojamo personas datiem. Jebkuras paroles tiek veidotas vismaz no 8 simboliem (vēlams).

        29.      Lai nodrošinātu datortīkla un tehnisko resursu drošību, tiek ieviesta to lietošanas kontrole. Atbildīga persona informē par kontroles nosacījumiem un sankcijām lietotājiem, ja netiks ievēroti lietošanas noteikumi. Šie noteikumi ir īpaši jāņem vērā attiecībā uz Ģimnāzijas darbinieku elektronisko pastu un interneta lietošanu darba vietā.

        30.      Mācību novērtējums Ģimnāzijas ikdienas darbā attiecībā uz izglītojamo netiek izpausts trešajām personām. Ģimnāzija nodrošina, ka katra izglītojamā mācību sasniegumu novērtējums (tostarp dažādas piezīmes attiecībā uz izglītojamā mācību procesu) ir pieejams tikai pašam izglītojamam un likumiskajiem pārstāvjiem.

        31.      Ja Ģimnāzijā tiek veikts kāds zinātnisks, socioloģisks vai tamlīdzīgs pētījums, kurā nepieciešams norādīt izglītojamā personas datus aptaujas anketās, šādu datu (jo īpaši sensitīvo datu) vākšanai tiek saņemta datu subjekta piekrišana, un datu subjekts (tostarp nepilngadīgu izglītojamo vecāki) tiek informēti par pētījuma nolūku un datu saņēmējiem.

        32.      Izglītojamā personas datu ievietošana Ģimnāzijas mājas lapā internetā notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ievērojot personu, no kurām personas datu informācija ir ievākta, informēšanu par publiskošanu mājas lapā un par datu vākšanas mērķi, kā arī nodrošinot, ka datu subjekts (tostarp nepilngadīga izglītojamā likumiskais pārstāvis) pēc pieprasījuma var lūgt labot savus datus vai dzēst tos. Minētais ir attiecināms arī uz Ģimnāzijas blogu (emuāru) darbību.

 

Direktore                                                                      Sandra Rone