Eka_580_logi

Valsts ģimnāzijas statuss Jūrmalas 1. ģimnāzijai tika piešķirts 2008. gada 25. martā, par ko lēma Ministru kabinets . Valsts ģimnāzija garantē augstākas prasības vidējās izglītības kvalitātes nodrošināšanā, lai absolventi būtu sagatavoti augstākās izglītības iegūšanai Latvijā un ārvalstu augstskolās, kā arī nodrošina iespējas skolēniem radoši dažādās izglītības programmās padziļināti apgūt plašāku mācību priekšmetu klāstu.
Iesaistoties ERAF projektos, skolā visi dabaszinību un matemātikas kabineti aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām.

Ģimnāzijā mācās skolēni no vairākām pašvaldībām – Rīgas un Rīgas rajona Salas
pagasta, Tukuma un Tukuma rajona Smārdes, Lapmežciema un Engures pagastiem,
Aizkraukles, Aizputes, Tukuma, Valmieras u.c.
Mācību kvalitātes raksturojošie piemēri:
ar katru gadu aug centralizēto eksāmenu rezultātu līmenis (vairāk kā 80% ir A, B, C
līmenis);
Katru gadu vairāk nekā 90% Jūrmalas Valsts ģimnāzijas absolventu mācības turpina
augstskolās Latvijā un ārpus tās;
Mācību priekšmetu olimpiādēs pilsētā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolēni iegūst visvairāk godalgoto vietu.

Skola rūpējas, lai skolēniem būtu iespējas ne tikai pilnveidot savas garīgās un
fiziskās spējas, bet arī dzīvot labvēlīgā vidē. Jau vairākus gadus atbalstu skolēniem sniedz psihologs, sociālais pedagogs un medicīnas māsa. ERAF projekta ietvaros ir ierīkots lifts – pacēlājs, līdz ar to skolā ir iespēja mācīties skolēniem ar fiziskiem traucējumiem. Tāpat skolēni var uzlabot fizisko sagatavotību, apmeklējot skolas trenažieru zāli.

Skolēni savas spējas var izkopt dažādās interešu izglītības programmās. Skolā
darbojas pamatskolas un ģimnāzijas koris un ansamblis. Ir senas teātra spēlēšanas
tradīcijas. Dzirkstelīti, kuru 50. gados aizdedza skolotāja M.Ozoliņa, veiksmīgi turpina
uzturēt D. Umbraško. Skolas teātra repertuārā ir gan klasikas darbi (V. Šekspīra „ Romeo un Džuljeta ”, „Sapnis vasaras naktī”, „Liela brēka, maza vilna”), gan arī uzvedumi („Labu apetīti”, Telšu stāstiņi”), kuru autori ir paši jaunie aktieri.
Skolēni var izkopt savu estētisko gaumi un iegūt praktiska darba iemaņas, apmeklējot
kokapstrādes, fotomākslas nodarbības.
Rosīga ir arī skolas sporta dzīve. Skolas sportisti, piedaloties pilsētas un valsts mēroga sacensībās, labus panākumus gūst vieglatlētikā, sporta spēlēs, riteņbraukšanā, taču skolas populārākie sporta veidi arvien ir basketbols un aerobika. Skolas aerobikas pulciņa dalībnieces, ir arī pilsētas karsējmeitenes, kuras regulāri uzstājas basketbola spēļu
pārtraukumos.
Sevis apzināšanos un jaunu pieredzi skolēniem dod piedalīšanās dažādos konkursos,
viktorīnās un starptautiskos projektos: „Jaunatne darbībā”, daudzpusējos skolu Comenius projektos. Labi panākumi gūti, piedaloties zinātniski pētniecisko darbu, vides un politikas zinību konkursos.

65 gadu garumā ir saglabātas daudzas skolas tradīcijas – kopējā pulcēšanās 1. septembrī, pārsteigumiem un izdomas bagātās Skolotāju dienas, atraktīvās 7. un 10. klašu iesvētības, radošie Žetonu vakari, izlaiduma balles ar kopēju polonēzi. Pēdējos gados par tradīciju ir kļuvuši pasākumi – „Popiela”, „Miss un Misters Valentīns”, „Ģimnāzijas Olimps”, „Gada balvas pasniegšanas ceremonija un balle”, fotografēšanās „Lepnuma stendam”, un vairākas reizes gadā svinīgi tiek atklātas ģimnāzistu foto un mākslas izstādes.