Jūrmalas Valsts ģimnāzijas padome

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas padome (turpmāk – Ģimnāzijas padome) izveidota ar mērķi veicināt Ģimnāzijas, pašvaldības un vecāku sadarbību izglītības vides veidošanā, mācību un audzināšanas darba pilnveidē.

Ģimnāzijas padomes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums (31. pants), Ģimnāzijas Nolikums un Ģimnāzijas padomes Reglaments.

Ģimnāzijas padomes sastāvs

Ģimnāzijas padome informē:

22.01.2021. – padomes sēdes protokols

15.09.2020. – padomes sēdes protokols

11.02.2020. – padomes sēdes kopsavilkums

28.01.2020. – padomes sēdes kopsavilkums