Sporta sacensību un nodarbību organizēšanas kārtības un drošības noteikumi

Jūrmalā

2009.gada 01.decembris                                                                                 Noteikumi Nr. 5

Izdoti saskaņā ar

MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009.

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 2. daļas 3.5. p.

  1. Sporta sacensības un nodarbības (izņemot sporta veidus apvidū) rīkojamas sporta bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  2. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, vadītājs pārliecinās par telpu un to aprīkojuma piemērotību un iepazīstas ar uzraudzības dienestu atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
  3. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laikapstākļos, kas neapdraud izglītojamo veselību un drošību.
  4. Sporta sacensībās ir klāt izglītības iestādes ārstniecības persona vai cita sertificēta ārstniecības persona, vai vadītāja norīkota par pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgā persona.
  5. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, sacensību organizētājs informē pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu, ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņo ar vietējo pašvaldību.
  6. Atbildīgais pedagogs nodrošina drošības noteikumu sporta sacensībās un nodarbībās ievērošanu un ir klāt sporta sacensību un nodarbību laikā.
  7. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sporta sacensībām atbildīgais pedagogs informē dalībnieku vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, pārvietošanās iespējām, atbildīgo pedagogu un saziņas iespējām.
  8. Pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgais pedagogs iesniedz vadītājam rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo saraksts, saziņas iespējas ar vecākiem, kā arī datums, kad izglītojamie iepazīstināti ar drošības noteikumiem sporta sacensībās un nodarbībās.
  9. Vadītājs nodrošina, lai izglītības iestādēs īstenotajās sporta nodarbībās (izņemot sporta stundas) piedalītos tikai tie izglītojamie, kuriem ir ģimenes ārsta vai sporta ārsta mācību gada sākumā izsniegta izziņa par atļauju darboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.

10.  Izglītojamam vai vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādes ārstniecības personu vai klases audzinātāju, ja ārsts izglītojamam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.

11.   Izglītības iestādes ārstniecības persona vai klases audzinātājs informē sporta skolotāju vai treneri par izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc traumas vai gadījumā, ja izglītojamam piemērojamas īpašas prasības.

Direktore                                 S. Rone