Pasākumu organizēšanas kārtības un drošības noteikumi

Jūrmalā

2009.gada 01.decembris                                                                                 Noteikumi Nr. 4

Izdots saskaņā ar

MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 2. daļas 3.5. p.

 1. Pirms pasākuma atbildīgais pedagogs pārliecinās par telpu tehniskā nodrošinājuma piemērotību attiecīgajam pasākumam, atbilstību ekspluatācijas un drošības prasībām.
 2. Atbildīgais par pasākumu saskaņo ar vadītāju pasākuma plānu. Plānā norāda attiecīgā pasākuma norises laiku, vietu, aptuveno dalībnieku skaitu un veicamos drošības pasākumus.
 3. Atbildīgā pedagoga pienākumi:
  1. Piedalīties pasākumā un nodrošināt drošības noteikumu ievērošanu;
  2. Informēt pašvaldības policiju vai Valsts policiju par pasākuma norises laiku un vietu;
  3. Ārpus izglītības iestādes teritorijas rīkotos pasākumus saskaņot ar vietējo pašvaldību;
  4. Informēt Valsts policiju par pasākuma norisi, ja transportlīdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai veselību.
  5. Ziņot pašvaldības policijai vai Valsts policijai, ja ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu un šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot izglītības iestādē vai tās teritorijā, kā arī ziņot par to vecākiem;
  6. Izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ja ir pamatotas aizdomas par saindēšanos ar alkoholu, narkotiskajām, toksiskajām vai psihotropajām vielām, kā arī traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas apdraud izglītojamā dzīvību, kā arī ziņot par to vecākiem.
  7. Ja pasākuma laikā notiek vardarbība (gan fiziska, gan emocionāla) atbildīgais par pasākumu:

7.1.   Runā ar incidentā iesaistītajiem skolēniem

7.2.   Iesaistītie incidentā raksta paskaidrojumu.

7.3.   Tiek paziņots vecākiem;

7.4.   Ja nepieciešams:

7.4.1.      pieaicina medmāsu;

7.4.2.      izsauc ātro medicīnisko palīdzību:

7.4.3.      paziņo policijai.

7.5.   Paziņo klases audzinātājam un skolas atbalsta personālam

 1. Izglītības iestādes rīkotajā pasākumā
 1. Izglītības iestādes pasākumi notiek, pamatojoties uz izglītības iestādes direktores apstiprināto Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darba plānu.
 2. Izglītības iestādes pasākumi notiek:
  – 7. – 9.klasēm līdz plkst. 22.00
  – 10. – 12.klasēm līdz plkst. 22.30
 3. Pasākumus ieteicams organizēt ievērojot izglītojamo vecumgrupa intereses, vecumgrupu atšķirības.
 4. Par izglītības iestādes pasākumu atbildīgās personu nosaka direktore, atbildīgais sastāda, vada un koordinē skolotājus – dežurantus pasākumā, kas tiek nozīmēti ar direktora rīkojumu.
 5. Papildus izglītojamo drošības garantēšanai katrā pasākumā dežurē izglītības iestādes medmāsa , kas tiek nedēļu pirms pasākuma informēta un saskaņoti laiki, kā arī tehniskais personāls.
 6. Atbildīgais par pasākumu sastāda skolotāju dežūru grafiku.
 7. Pasākumu nedrīkst apmeklēt:
  1. Personas alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē;
  2. Izglītojamajiem, kuriem ir īpašs aizliegums;
  3. Citu izglītības iestāžu izglītojamajiem (ja nav saskaņots ar direktora vietnieci audzināšanas darbā).
 8. Aizliegts ienest un lietot alkoholu, narkotiskas, toksiskas vai psihotropas vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles un šaujamieročus apreibinošus dzērienus un narkotiskās vielas u.c.

13.  Aizliegts smēķēt izglītības iestādes telpās un teritorijā.

14.  No pasākuma izraida par nepieklājīgu uzvedību un ziņo izglītojamā vecākiem.

15. Šiem izglītojamajiem var aizliegt apmeklēt pasākumus arī turpmāk.

16.Par izglītojamo tiek ziņots klases audzinātājam un atbalsta personālam pārkāpuma izvērtēšanai

 1. Pie izglītības iestādes ieejas durvīm dežūrē skolotājs – dežurants, kas kontrolē izglītojamo ierašanos uz pasākumu.
 2. Vakara pasākuma laikā(pasākumi no plkst. 17.00) izglītojamajiem ir pieejama telpa, kurā notiek pasākums, izglītības iestādes kafejnīca, ģērbtuves, pirmā stāva gaitenis, kurā atrodas labierīcības.
 3. Pasākuma laikā jāuzturas izglītības iestādes telpās.
 4. Obligāta tīrības un kārtības ievērošana izglītības iestādes telpās (pēc iekšējās kārtības noteikumiem).

Direktore                                 S. Rone