Kārtība par rīcību traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos.

Jūrmalā

2010. gada 01. aprīlī                                                                                       Noteikumi Nr. 13

Izdota saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 277

no 23.03.2010. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā

veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” .

1.Ģimnāzijā strādā skolas medmāsa ar atbilstoši iekārtotu medicīnas kabinetu.

2.Negadījumu,traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā skolēns griežas pie ģimnāzijas medmāsas.

3.Medmāsa nodiagnosticē skolēnu un pieņem lēmumu par tālāko rīcību.

4.Nepieciešamības gadījumā (traumu gadījumā) medmāsa pati ar ģimnāzijas transportu nogādā skolēnu poliklīnikā vai ziņo vecākiem, lai nogādātu skolēnu medicīnas iestādē.

5.Ģimnāzijas medmāsa pēc traumas (skat.4.punktā) ziņo klases audzinātājam.

6.Medmāsa pēc 1 stundas zvana uz poliklīniku ārstam (ķirurgam)un noskaidro diagnozi.

7. Medmāsa nekavējoties informē cietušā skolēna vecākus par notikušo nelaimes gadījumu.

Direktore                                 S. Rone