Kārtība, kā vecāki, izglītojamie un ģimnāzijas darbinieki izsaka savus iebildumus un ierosinājumus.

Jūrmalā

2010.gada 01.decembrī                                                                         Noteikumi Nr.20

Izdota saskaņā ar

Izglītības likuma 57. panta 4.,5.,6. punktu.

Ja vecākiem, izglītojamiem un ģimnāzijas darbiniekiem ir ierosinājumi vai iebildumi saistībā ar skolas darba kvalitāti, tad viņam ir tiesības rīkoties :

–        tikties ar izglītības iestādes vadību tās noteiktajos pieņemšanas darba laikos vai iespēju robežās jebkurā citā vēlamajā darba laikā, iepriekš to saskaņojot kancelejā;

–         izteikt savus ierosinājumus un iebildumus ģimnāzijas plānotajos pasākumos: vecāku ģimnāzijas kopsapulcēs, vecāku klašu sapulcēs, vecāku dienā, ģimnāzijas padomes sanāksmēs u.c.;

–        izglītojamiem tikties ar ģimnāzijas administrāciju klases stundās, ģimnāzistu domē;

–        ģimnāzijas darbiniekiem tikties ar ģimnāzijas administrāciju ģimnāzijas darbinieku sanāksmēs;

–        ja tiek ziņots klases audzinātājam, tad viņam jāziņo personālam – direktora vietniekiem izglītības jautājumos, kurš pieņem lēmumu tālākai rīcībai;

–        iesniegt rakstisku ziņojumu klases audzinātājam vai skolas direktorei;

–        iesniegto rakstisko iesniegumu izskata ģimnāzijas administrācijas sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums;

–        ja tiek iesniegts rakstisks iesniegums, tad izglītības iestādes vadītājs saskaņā ar Iesniegumu likumu, sniedz atbildi ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Ar augstāk minēto kārtību vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā klašu vecāku sapulcēs.

Direktore                                          S. Rone