Jūrmalas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Jūrmalā

2009. gada 19. janvāris                                                             Noteikumi Nr. 8

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma

16. panta 1. daļas 1. p.

1. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas pakalpojumu izmantošana ir bez maksas.

2.Par bibliotēkas lietotājiem drīkst būt skolēni, skolotāji, ģimnāzijas absolventi, skolēnu vecāki, skolas darbinieki.

3.Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

4.Bibliotēkas lietotājs drīkst:

>     izmantot bibliotēkas krājumus un informācijas sistēmu,

>     lasīt preses izdevumus,

>     izmantot kopēšanas pakalpojumus,

>     lietot datoru,

>     lietderīgi pavadīt lasītavā brīvo laiku, ievērojot klusumu un pieklājības normas.

5.Bibliotēkas lietotāja pienākumi :

>     ievērot bibliotēkas lietošanas noteikumus,

>     saudzīgi izturēties pret lietošanā saņemto iespieddarbu,

>    saņemot iespieddarbu, pārbaudīt, vai tas bojāts, un par ievērotajiem defektiem tūlīt informēt bibliotekāru. Pretējā gadījumā par sabojāto izdevumu atbild lasītājs.

6.Grāmatu lasīšanas termiņš ir 2 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā laiku var pagarināt, vienojoties ar bibliotekāru.

7.Retās grāmatas, uzziņu un enciklopēdiskos izdevumus, kā arī vienīgos eksemplārus drīkst izmantot tikai lasītavā.

8.Pie lasītāja vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 5 grāmatas, ja daļa no izdevumiem ir atdoti, drīkst saņemt citus.

9.Grāmatas un preses izdevumus nedrīkst iznest no bibliotēkas, ja tie nav reģistrēti līdznešanai.

10.Ja paņemtā grāmata ir pazaudēta, tās vietā jāatnes tāda pati vai, vienojoties ar bibliotekāru, līdzvērtīgs izdevums.

11.No mācību literatūras krātuves grāmatas izsniedz uz vienu mācību gadu.

12.Pārtraucot mācības vai darbu skolā, lasītājam jānodod bibliotēkā visi izsniegtie iespieddarbi un jāsaņem no bibliotekāra izziņa, ka bibliotēkā parādu nav.

13.Grāmatas jānodod bibliotēkā līdz 31. maijam (izņemot 9., 12.kl. un pagarinātā mācību gada skolēniem).

14.No jauna grāmatas izsniedz tikai tad, ja lasītājs ir nokārtojis iepriekšējās saistības ar bibliotēku.

Direktore                                                      S. Rone