Jūrmalas pilsētas dome

 Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Reģ. Nr. 2919902697, Nod. Reģ. Nr. 90000051487

Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011

Tālr. 67735930, tālr./fakss 67735842

e-pasts: jvg@edu.jurmala.lv, www.jvg.lv

 Jūrmalā

2010. gada 10. februārī                                                                                                 Nr.21

Izdoti saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem

Nr.89 Kārtība, kādā izglītības    iestāde informē

izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,

                                                ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”                                                                                                                     no 01.02.2011.

Kārtība, kādā Jūrmalas Valsts ģimnāzijā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos un kā informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.

1.      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.   Kārtība, kādā izglītības iestāde (turpmāk – Jūrmalas Valsts ģimnāzija) informē izglītības iestādes izglītojamo vecākus (turpmāk – vecākus), Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldību), ja Jūrmalas Valsts ģimnāzijas izglītojamais (turpmāk – izglītojamais) neapmeklē Jūrmalas Valsts ģimnāziju.

1.2.   Kārtība nosaka izglītības iestādes mācību priekšmetu pedagogu (turpmāk – skolotāju), klašu audzinātāju (turpmāk – klašu audzinātāju), sociālā pedagoga atbildību par šīs kārtības ievērošanu.

1.3.   Kārtība attiecas uz visiem izglītojamajiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā.

2.      IZGLĪTOJAMO KAVĒJUMU REĢISTRĀCIJA UN KONTROLE Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

2.1.   Jūrmalas Valsts ģimnāzijas skolotāji izglītojamo ierašanos vai neierašanos (turpmāk – kavējumus) izglītības iestādē reģistrē skolvadības elektroniskajā sistēmā e-klase.

2.2.   Skolotāji izglītojamo kavējumus Jūrmalas Valsts ģimnāzijā reģistrē katru dienu, veicot ierakstus par izglītojamo kavējumiem katrā mācību priekšmeta stundā. Ja izglītojamais ierodas mācību stundā ar nokavēšanos, viņam ir jāraksta paskaidrojums, norādot kavējuma iemeslu. Skolotājs nodod paskaidrojumu sociālajam pedagogam.

2.3.   Izglītojamie, ierodoties ģimnāzijā, iesniedz audzinātājam attaisnojošus dokumentus par kavējumiem (ārstu zīmes, vecāku zīmes u.c. dokumentus). Klašu audzinātāji tos reģistrē skolvadības elektroniskajā sistēmā e-klase cilnē „zīmju reģistrs”. Kamēr nav iesniegts attaisnojošs dokuments, kavētās stundas tiek reģistrētas kā neattaisnoti kavētas.

2.4.   Ja tiek plānots mācību stundu attaisnojošs kavējums, tad par pasākumu atbildīgais skolotāju istabā pie ziņojumu dēļa izliek skolēnu – dalībnueku sarakstu, kā arī elektroniskajā sistēmā e-klase cilnē „zīmju reģistrs” attaisno kavētās stundas.

2.5.   Katra mēneša beigās klases audzinātājs iesniedz sociālajam pedagogam izglītojamo vārdus un uzvārdus un neattaisnoti kavēto stundu skaitu.

3.      INFORMĀCIJAS PAR IZGLĪTOJAMO KAVĒJUMIEM. APMAIŅA STARP IZGLĪTĪBAS IESTĀDI, VECĀKIEM UN PAŠVALDĪBU

3.1.   Izglītojamā vecāks informē par izglītojamā prombūtnes pirmo dienu ģimnāzijas lietvedi no plkst. 8.30 līdz plkst. 9.00 pa tālr. 67735842, 26171152 vai klases audzinātāju, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, klasi, neierašanās iemeslu un aptuveno skolā ierašanās laiku, kavējuma pieteicēja vārdu, uzvārdu.

3.2.   Ja nav zināms, kāpēc izglītojamais nav ieradies ģimnāzijā un vecāks nav ziņojis, tad klases audzinātājs vai sociālais pedagogs (ja audzinātāja (-s) nav ģimnāzijā) mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu.

3.3.   Ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības izglītības nodaļu. Minētās iestādes speciālists atbilstoši kompetencei noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus, koordinē to novēršanu un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām.

3.4.   Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Jūrmalas Valsts ģimnāziju, Jūrmala Valsts ģimnāzija par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

4. Ar kārtību, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, izglītojamie un vecāki tiek iepazīstināti, stājoties ģimnāzijā. Uzsākot kārtējo mācību gadu, septembrī izglītojamais apliecina ar savu parakstu e – klases izglītojamo instruktāžas veidlapā, ka iepazinies ar kārtību. Vecāki tiek iepazīstināti mācību gada pirmajā vecāku sapulcē. Ar minētajiem kārtības noteikumiem var iepazīties ģimnāzijas mājas lapā: www.jvg.lv.

 

Direktore                                                                      S. Rone