Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Reģ. Nr. 2919902697, Nod. Reģ. Nr. 90000051487
Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011
Tālr. 67735930, tālr./fakss 67735842
e-pasts: jvg@edu.jurmala.lv, www.jvg.lv

Jūrmalā

 2011. gada 01. oktobrī                                                                                                                                          Nr.27

Izdoti saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.1338
no 24.11.2009. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

 Iekšējās kārtības noteikumi sporta stundās
un ārpusstundu nodarbībās.

 1. Sporta stundās, nodarbībās jābūt atbilstošā (bez metāla dekoratīviem elementiem, saspraudēm, nozīmītēm utt.), tīrā sporta tērpā un sporta apavos ar neslīdošu zoli. Ieejot sporta zālē, jāpārliecinās, ka sporta apavi nav smilšaini.

2. Pulksteņi un rotaslietas pirms stundas ir jānoņem.

3. Nodarbojoties skolas stadionā, skolēniem ir jābūt garajos sporta tērpos, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +16 0C.

4. Ikvienam skolēnam jāievēro personīgās higiēnas prasības.

5. Ikvienam skolēnam jāievēro sporta veidu drošības noteikumi.   

6. Aizliegts bez skolotāja atļaujas izmantot sporta inventāru un aprīkojumu.

7. Stundās stingri jāievēro disciplīna, izpildot tikai skolotāja norādītos vingrinājumus un vingrojumus.

8. Ja stundas laikā pasliktinās pašsajūta, jāinformē skolotājs.

9. Stundas laikā aizliegts iziet no sporta zāles, iepriekš nebrīdinot skolotāju.

10. No sporta atbrīvotajiem skolēniem stundas laikā jābūt tur, kur ir klase.

11. Atbrīvotajiem skolēniem sporta zālē jābūt sporta apavos.

12. Kavējumus attaisnojošie dokumenti ir savlaicīgi jāuzrāda sporta skolotājam.

13. Par sporta ģērbtuvēs atstātajām, aizmirstajām materiālajām vērtībām skolotāji un skolas vadība neatbild.

14. Nepieciešamības gadījumā, pirms stundas vienojoties ar sporta skolotāju, vienā plastikāta maisiņā saliktās stundā iesaistīto skolēnu vērtslietas drīkst novietot skolotāja kabinetā. Skolotājs par saturu neatbild.

15. Lai darbs veiktos un būtu rezultatīvs, ir nepieciešama savstarpēja saprašanās un cieņa. Ļoti svarīgs ir vecāku atbalsts gan skolēna vajadzībām, gan skolotāju prasībām.

 Direktore                                                                                                                                                    Sandra Rone