JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Reģ. Nr. 2919902697, Reģ. Nr. 90000051487
Raiņa iela 55, Jūrmala, LV-2011
Tālr. 67735930, tālr./fakss 67735842
e-pasts: jvg@edu.jurmala.lv , www.jvg.lv

ĢIMNĀZIJAS IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES
REGLAMENTS

Jūrmalā

2009. gada 3. novembris                                                                                                                                          Nr.3

Izdots saskaņa ar
Izglītības likuma 55. panta 6. p.
un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumu 8. pantu 50. p.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas izglītojamo pašpārvalde (turpmāk ģimnāzistu dome) ir demokrātiska izglītojamo vēlēta institūcija.

2. Ģimnāzistu dome savā darbībā ievēro Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus un šo reglamentu

3. Ģimnāzistu domei var būt sava simbolika, atribūtika un budžets.

II. Ģimnāzistu domes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

4. Ģimnāzistu domes darbības galvenais mērķis ir panākt izglītojamo interešu aizstāvību un to saskaņošanu ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas administrāciju, piedaloties izglītības iestādes dzīves pilnveidošanā.

5. Ģimnāzistu domes galvenie uzdevumi:

5.1. izzināt izglītojamo intereses, problēmas izglītības iestādē;

5.2. piedāvāt problēmu risinājumus;

5.3. veikt darbības, kas veicinātu izglītojamo interešu aizstāvību un saskaņošanu;

5.4. vadīt izglītojamo sabiedrisko dzīvi ģimnāzijā;

5.5. būt starpniekiem starp izglītojamajiem, kā arī starp izglītojamajiem un izglītības iestādes darbiniekiem problēmu risināšanā;

5.6. sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem, institūcijām izglītības iestādē, pašvaldībā un valstī.

III. Ģimnāzistu domes, prezidenta vēlēšanas

6. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā var tikt ievēlēta tikai viena Ģimnāzistu dome, prezidents.

7. Ģimnāzistu domi, prezidentu ievēl vispārējās, tiešās demokrātiskās vēlēšanās.

7.1. Prezidenta amata kandidātam nedrīkst būt neviens nepietiekams semestra vai gada vērtējums, un kandidātam nedrīkst būt iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumam.

8. Ģimnāzistu domes vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka Ģimnāzistu domes prezidenta vēlēšanu kārtība:

8.1. prezidenta amata kandidāti priekšvēlēšanu kampaņu uzsāk 2. nedēļas pirms vēlēšanām; jaunā ģimnāzistu dome uzsāk savu darbību katra mācību gada novembrī (pēc izglītības iestādes darba plāna). Iepriekšējā ģimnāzistu dome beidz savu darbību jaunās ģimnāzistu domes darbībai uzsakoties.

8.2. Vēlēšanu komisijā piedalās 2 ģimnāzistu domes pārstāvji un pārstāvis no ģimnāzijas administrācija, kuru apstiprina ģimnāzijas direktore.

8.3. Prezidenta amata kandidāts piesakās pie direktores vietnieces izglītības jomā, saņemot atļauju, uzsāk savu kampaņu; afišas, plakāti un tikšanās ar ģimnāzistiem un pedagogiem pēc izglītības iestādes sastādīta plāna, kurā prezentē sevi, savus darbības mērķus, uzdevumus iespējamās prezidentūras laikā.

8.4. 8.4. Katrs klases audzinātājs pirms audzināšanas stundas, kurā notiks balsošana, no balsošanas komisijas (skat. 8.2.) saņem balsošanas biļetenus attiecīgi izglītojamo skaitam klasē un aploksni, stundas laikā katrs izglītojamais saņem biļetenu un nobalso aizklātā veidā, pedagogs ievāktos biļetenus ieliek aploksnē un to aizlīmē, aizlīmēto aploksni pedagogs ar vienu izglītojamo nogādā vēlēšanu komisijai. Balsošana piedalās arī pedagogi.

8.5. Direktores apstiprinātos vēlēšanu rezultātus paziņo nākamajā dienā, sasaucot uz svinīgo līniju klašu pārstāvjus un administrāciju, kā arī balsošanas rezultātus ievieto ģimnāzijas mājas lapā un pie ziņojumu dēļa.

Ģimnāzistu domes vēlēšanu kārtība:

8.6. Katra klase ievēl 2 pārstāvjus, kas pārstāvēs klasi ģimnāzistu domes sanāksmēs, pirmajā ģimnāzistu domes sēdē, jaunā prezidenta vadībā, atklātā veidā tiek ievēlēti jaunie nodaļu vadītāji. (Iekšējo sakaru, ārējo sakaru, kultūras, finanšu, sporta nodaļas, apakšnodaļu : mākslas, foto, video, skaņa, protokolētājs)

9. Ievēlētais izglītojamais pirms savu pilnvaru beigām pārtrauc savu darbību Ģimnāzistu domē, ja neturpina mācīties izglītības iestādē vai izsaka vēlēšanos izstāties no Ģimnāzistu domes vai ir pārkāpis ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus.

IV. Ģimnāzistu domes darbības organizācija.

10. Ģimnāzistu domes darbības organizāciju nosaka Kārtības rullis.

11. Kārtības rulli saskaņo ar izglītības iestādes direktoru.

12. Ģimnāzistu dome savā darbībā ievēro šādus nosacījumus:

12.1. Ģimnāzistu dome sastāvā ir: prezidents, viceprezidents, ārējo/iekšējo sakaru nodaļu vadītāji , prezidenta padomnieki, kultūras, finanšu, sporta nodaļu vadītāji, apakšnodaļu vadītāji, protokolētājs un divi pārstāvji no katras klases.

12.2. sēdes notiek regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī, informatīvās sanāksmes notiek katru trešdienu.

12.3. Ģimnāzistu dome plāno savu darbību pēc prezidenta, administrācijas sastādītā plāna.

13. Ģimnāzistu dome var īstenot izglītības iestādes administrācijas deleģētās funkcijas.

14. Ģimnāzistu dome deleģē vadītāju ar balss tiesībām un pārstāvjus izglītības iestādes padomē.

V. Ģimnāzistu domes, prezidenta tiesības un pienākumi

15. Ģimnāzistu domei ir tiesības:

15.1. Organizēt ģimnāzistu domes darbību atbilstoši Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikumam un šim reglamentam;

15.2. iesniegt priekšlikumu izglītības iestādes administrācijai, izglītības iestādes padomei vai pašvaldībai iekšējo normatīvo dokumentu pilnveidei, mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba jautājumos;

15.3. piedalīties izglītības iestādes darba plānošanā;

15.4. izteikt Ģimnāzistu domes viedokli, lēmumu, kā arī publiskot informāciju un pārskatu par Ģimnāzistu domes darbu izglītības iestādes norādītajā vietā.

15.5. Prezidenta tiesības un pienākumi: prezidents reprezentē skolu, jāuzrāda pienācīgi mācību rezultāti, prezidentam pieder galavārds un veto, prezidents atbild par saviem lēmumiem, ar visām tā izrietošajām sekām, prezidentam jārāda piemērs citiem skolēniem, prezidentam jābūt pēc iespējas visās sanāksmēs, prezidents nav tiesīgs pārkāpt iekšējos kārtības noteikumus.

16. ģimnāzistu domes pienākums ir publiskot pārskatu, kā arī pēc pieprasījuma sniegt informāciju par izglītības iestādes pašpārvaldes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

VI. Ģimnāzistu domes reglamenta grozījumu pieņemšanas kārtība

17. Priekšlikumus grozījumiem Ģimnāzistu reglamentā var izteikt prezidents un ģimnāzijas administrācija.

18. Grozījumus reglamentā apstiprina ģimnāzijas direktore.

Direktore S. Rone

Reglaments pieņemts Ģimnāzijas padomes sēdē 2009. gada 3. novembrī