Ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtības un drošības noteikumi

Jūrmalā

2009.gada 01.decembris                                                                                 Noteikumi Nr. 3

Izdots saskaņā ar

MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009.

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 2. daļas 3.5. p.

  1. Divas dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs vadītājam iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.
  2. Klase drīkst doties ekskursijā vai pārgājienā tikai tad, ja dalībnieku sarakstu ir apstiprinājusi direktore vai direktores vietniece un ir dota rakstiska atļauja.
  3. Pirms ekskursijas vai pārgājiena klases audzinātājs veic izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem un ceļu satiksmes noteikumiem saskaņā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas izdotajām instrukcijām Nr. 1-2 „Drošības tehnikas noteikumi” un Nr. 2 „Ceļu satiksmes noteikumi”, kuri jāievēro izbraukuma laikā. Pēc instruktāžas izglītojamajiem jāparakstās klases žurnālā.
  4. Ja ekskursiju grupas dalībnieku skaits pārsniedz 20 cilvēkus un ir paredzēta nakšņošana, tad bez grupas vadītāja ekskursijā jāpiedalās vismaz vēl vienam pieaugušajam cilvēkam
  5. Atbildīgā pedagoga (personas)pienākumi:

5.1.   Nodrošināt drošības noteikumu ievērošanu par drošību ekskursijās un pārgājienos;

5.2.   Nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;

5.3.   Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vadītāju un cietušā vecākus;

5.4.   Bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju;

5.5.   Ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.

6. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem, norādot kontakttālruni.

Direktore                                             S. Rone